Bùi Kiên Trung

Họ tên
Bùi Kiên Trung
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên kiêm giảng
Chức vụ:
Phó GĐ TT Đào tạo từ xa - NEU
Liên hệ:
trung76@gmail.com

Tóm tắt:

Giảng viên Khoa Toán – NEU. Tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Toán kinh tế tại ĐH KTQD. Giảng dạy môn Kinh tế lượng, Có kinh nghiệm trong: Phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính và kinh doanh; Quản lý giáo dục bậc đại học chương trình E-Learning; Nghiên cứu đánh giá, kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục trình độ đại học; Truyền thông quảng cáo trên truyền hình.

1. Quá trình đào tạo và công tác:

Quá trình đào tạo:

Đại học (1998): Chuyên ngành Kinh tế lượng tại Khoa Toán kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân

Đại học (2016): Chuyên ngành Tiếng Anh tại ĐH Ngoại ngữ

Thạc sỹ (2007): Chuyên ngành Điều khiển học kinh tế tại Khoa Toán kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân

Đề tài: Phân tích quan hệ giữa năng lực nhận thức với một số chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo đại học ở ĐH Quốc gia Hà Nội

Tiến sỹ (2016): Ngành Kinh tế tại ĐH Kinh tế quốc dân

Đề tài: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo với sự hài lòng và mức độ trung thành của sinh viên trong đào tạo từ xa E-Learning

Các lớp kỹ năng ngắn hạn:

Tin học (IC3) / Tiếng Anh (ĐH/C) / Nghiệp vụ sư phạm / Văn hóa công sở / Quản lý NN / Kiểm định và đánh giá trong Giáo dục đại học / Service Marketing / Project Management / Design and Evaluation of Servey Sample / Introduction to Program Evaluation Course.

Quá trình công tác:

1998-2000: Công tác tại Công ty TNHH Phát triển phần mềm máy tính BITCO với vị trí Lập trình viên và nhân viên kỹ thuật

2001-2006: Công tác tại Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia HN với vị trí chuyên viên Nghiên cứu, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, phân tích dữ liệu và dự báo.

2006 đến nay: Công tác tại Trung tâm Đào tạo từ xa – ĐH Kinh tế quốc dân (NEU). Kiêm giảng tại Khoa Toán Kinh tế – NEU, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa – NEU. Quản lý chương trình đào tạo đại học theo phương thức E-Learning.

2. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:

– Phân tích, đánh giá số liệu kinh tế xã hội

– Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo

– Quản lý đào tạo chương trình đào tạo đại học

– Truyền thông – Quảng cáo

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố:

3.1. Bài đăng tạp chí quốc tế:

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2019). “Does e-learning service quality influence e-learning student satisfaction and loyalty? Evidence from Vietnam”. International Journal of Educational Technology in Higher Education (2019) 16:7 (trong danh mục Scopus và SSCI)

3.2. Bài đăng tạp chí trong nước:

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2020)” Nhân tố tác động đến dân trí tài chính của người nghèo khu vực nông thôn Việt Nam” Tạp chí Kinh tế phát triển, số 272, tháng 2/2020, trang 42-51

Bùi Kiên Trung & Khúc Thế Anh (2019)” Đổi mới cơ chế tài chính thúc đẩy đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần” Tạp chí Tài chính, số 716, Kỳ 1 tháng 11/2019, trang 15-18

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2019). “Các nhân tố tác động đến tiếp cận dịch vụ tài chính qua ngân hàng số: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 261, tháng 3/2019, trang 20-29

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2015). “Chất lượng dịch vụ đào tạo, sự hài lòng và mức độ trung thành của sinh viên trong môi trường đào tạo trực tuyến: Một nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 220, tháng 10/2015, trang 94-104.

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2015). “Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo tới sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên trong đào tạo trực tuyến”. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 222, tháng 12/2015, trang 87-96.

3.3. Bài báo Hội thảo trong nước:

Bùi Kiên Trung & cộng sự (2019). “Chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo và quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo” Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “E-Learning Kinh nghiệm và cơ hội hợp tác” tại ĐH Kinh tế quốc dân, T11/2019, trang 256-279

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2015). “Phát triển Đào tạo từ xa trong xu hướng đổi mới cơ chế hoạt động của trường ĐH Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015-2017”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Triển khai thực hiện đề án đổi mới cơ chế hoạt động của trường ĐH Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015-2017”

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2014). “Sơ kết chương trình đào tạo từ xa theo phương thức E-Learning”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Sơ kết chương trình đào tạo từ xa Neu-Edutop theo phương thức E-Learning”.

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2013). “Vài trò của Bộ môn đối với đào tạo từ xa”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tăng cường năng lực và vai trò của Bộ môn, đáp ứng yêu cầu phát triển Trường ĐH Kinh tế quốc dân thành ĐH Định hướng nghiên cứu”.

3.4. Bài báo Hội thảo quốc tế:

Bùi Kiên Trung và cộng sự (2020). “Factors affecting the intention to use loan sharks for households in Vietnam rural area”. 3nd International Conference on Contemporary Issues In ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS 2020 (CIEMB 2020) on Vietnam National Economic University, Page 345-358.

Bùi Kiên Trung và cộng sự (2019). ” Income and Financial Literacy of the poor in Vietnam’s Rural Areas”. International Conference on Contemporary Issues In ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS 2019 (CIEMB 2019) on Vietnam National Economic University, Page 837-859.

Bùi Kiên Trung và các cộng sự (2019) ” Ngân hàng số và yêu cầu về nhân lực ngành Ngân hàng trong bối cảnh mới”. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Hệ thống Ngân hàng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – ICBF 2019” tại Học Viện Ngân hàng, trang 163-176 

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2018). “Factor Impact on Accessing to Financial Service   Via Digital Banking – The case Study of Vietnam”. International Conference on Contemporary Issues In ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS 2018 (CIEMB 2018) on Vietnam National Economic University, Page 695-707.

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2017). “Giáo dục 4.0. Tầm nhìn mới cho giáo dục tương lai”. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng cộng nghiệp 4.0.

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2015). “Xây dựng mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên trong đào tạo từ xa”. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2015 “Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

Bùi Kiên Trung & các cộng sự (2015). “Đào tạo từ xa trực tuyến tại Việt Nam: Mô hình phát triển tại ĐH Kinh tế quốc dân”. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Dạy-Học-Chia sẻ: Hội nhập quốc tế”, trang 72-78.

4. Đề tài nghiên cứu khoa học:

Năm 2019. Chủ nhiệm đề tài nhánh thuộc đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến sự phát triển khu vưc FDI và phát triển bền vững của Việt Nam đến 2035”. Từ 2018-2019.

Năm 2019. Thành viên chính đề tài nhánh thuộc đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nhóm giải pháp về đổi mới và hoàn thiện khung chính sách FDI”. Từ 2018-2019.

Năm 2017. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở “Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo dành cho sinh viên đào tạo từ xa tại Đại học Kinh tế quốc dân”. Từ 6/2016 đến 6/2017.

Năm 2015. Đồng tác giả đề tài NCKH cấp CS “Xây dựng bản đồ chiến lược để phát triển đào tạo từ xa tại ĐH Kinh tế quốc dân” (2014-2015).

Thư ký Dự án “Tư vấn tự đánh giá cho 10 trường ĐH tham gia kiểm định chất lượng đợt 1” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. (từ 2/2005 – 9/2005).

Năm 2005. Kỹ thuận viên thiết kế mẫu phiếu điều tra, tiến hành điều tra khảo sát, phân tích dữ liệu và viết báo cáo đánh giá, một phần công việc của đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo và hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo dùng cho các trường đại học Việt Nam”, Cấp Trường năm 2005.

Năm 2005. Đồng tác giả đề tài: “Đánh giá hiệu quả môn học”, một phần công việc của đề tài “Thử nghiệm áp dụng quy trình và mẫu phiếu sinh viên đánh giá hiệu quả đào tạo của môn học tại một số lớp trong ĐHQGHN”, Cấp Trường năm 2005.

Năm 2005. Chủ trì đề tài NCKH cấp đại học quốc gia Hà Nội “Ứng dụng mô hình toán học vào việc đánh giá mối quan hệ giữa các chỉ số Đảm bảo chất lượng đào tạo và chỉ số đánh giá năng lực nhận thức của sinh viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội” Cấp Trường (năm 2004-2005)

Năm 2005. Đồng tác giả đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trong ĐHQGHN”, Phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả thực nghiệm, một phần công việc của đề tài trọng điểm cấp ĐHQGHN: Cấp Trường (năm 2004-2005).

Năm 2004. Chuyên gia dự án “Đánh giá giai đoạn 1 triển khai thí điểm chương trình Intel Teach to The Future ” tại các Sở giáo dục đào tạo và các trường THPT thuộc 10 tỉnh thử nghiệm trong cả nước. (2004).

Năm 2003. Chuyên gia phân tích dữ liệu và đánh giá dự án “Đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học” của Dự án giáo dục tiểu học của Chính phủ (2003).