Đào Bùi Kiên Trung | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Đào Bùi Kiên Trung

Đào Bùi Kiên Trung
  • Đào Bùi Kiên Trung
  • 1989
  • Cử nhân
  • Giảng viên
  • Toán tài chính