Dương Việt Thông

Họ tên
Dương Việt Thông
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên chính
Chức vụ:
Liên hệ:
thongduongviet@gmail.com or thongduongviet@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo:
Ph.D, Hanoi University of Science, 2010-2015
Master,  Hanoi University of Science, 2006-2008
Undergraduate, Hanoi University of Science, 2001-2005

 

Hướng nghiên cứu:
Fixed Point Theory
Iterative Methods
Equilibrium Problem
Variational Inequality Problem
Optimization

 

Giảng dạy:

Đại số tuyến tính

Giải tích cổ điển

Giải tích hàm

Olympic toán sinh viên môn Giải Tích

Olympic toán sinh viên môn Đại Số

 

Sách đã xuất bản:

1. Dương Việt Thông, Hệ thống kiến thức môn toán cao cấp 1, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân, 2015.

2. Dương Việt Thông, Nguyễn Xuân Tiệp, Nguyễn Văn Quý, Hệ thống kiến thức môn toán cao cấp 2, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội, 2016 (Chủ biên).

 

Professional activities:

– Member of the Vietnamese Mathematical Society.

– Reviewer of Mathematical reviews of the American Mathematical Society.

 

I have reviewed articles for:

1. Journal of Global Optimization
2. Computational Optimization and Applications
3. Acta Applicandae Mathematicae
4. Applied Mathematics and Optimization
5. Applied Numerical Mathematics
6. Journal of Computational and Applied Mathematics
7. Journal of Scientific Computing
8. Numerical Algorithms
9. Optimization
10. Optimization and Engineering
11. Optimization Letters
12. RACSAM
13. Bulletin of the Iranian Mathematical Society
14. Acta mathematica Vietnammica
15. Journal of Applied Mathematics and Computing

 

Proposed Problems in Journals:

1. American Mathematical Monthly2 Problems published: Problem 11555 (no. 2/2011); Problem 11581 (no. 6/2011)

2. College Mathematics Journal5 Problems published: Problem 944 (no. 1/2011); Problem 948 (no. 2/2011); Problem 951 (no. 3/2011); Problem 956 (no. 4/2011);  Problem 963 (no. 5/2011)

3. Mathematics Magazine: 2  Problems published: Problem 1837 (no. 1/2010);  Problem 1863 (no. 1/2011)

4. Electronic Journal of Differential Equations1 Problem published:  Problem 2011-4 (2011)

5. Mathematical Reflections: 8 Problems published:   U184  (no. 1/2011)

 

Publications (According to Web of Science):

2011

1. Duong Viet Thong (2011), On a Mann type implicit iteration process for strictly pseudocontraction semigroups, Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series, 38 (3),  101-108. (SCOPUS)

http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/article/view/403

2. Duong Viet Thong (2011), Weak convergence theorem for Lipschitzian pseudocontraction semigroups in Banach spaces, Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series, 38 (2), 1-6. (SCOPUS)

http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/article/view/375

3. Duong Viet Thong (2011), An implicit iteration process for nonexpansive semigroups, Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications, 74 (17), 6116-6120.  (SCI, Q1, IF: 1.62)

DOI: 10.1016/j.na.2011.05.090

2012

4. Duong Viet Thong (2012), The comparison of the convergence speed between Picard, Mann, Ishikawa and two-step iterations, Acta Mathematica Vietnamica, 37(2), 243-249. (SCOPUS)

http://journals.math.ac.vn/acta/images/stories/pdf1/Vol_37_No_2/Bai8_DVThong_Acta_11_16.pdf

5. Duong Viet Thong (2012), Viscosity approximation method for Lipschitzian pseudocontraction semigroups in Banach spaces, Vietnam Journal of Mathematics, 40(4), 515-525. (SCOPUS)

http://www.math.ac.vn/publications/vjm/VJM_40/515-525.htm

2014

6. Duong Viet Thong (2014), Weak convergence theorems for strongly continuous semigroups of pseudocontractions, Acta Mathematica Vietnamica, 39, 253-261.  (SCOPUS)

DOI: 10.1007/s40306-014-0053-4

7. Duong Viet Thong, Le Anh Dung (2014), Viscosity approximation method for nonexpansive semigroups in Banach spaces, Vietnam Journal of Mathematics, 42, 63-72. (SCOPUS)

DOI:10.1007/s10013-013-0033-3

2016

8. Duong Viet Thong (2016), Viscosity approximation methods for solving fixed point problems and split common fixed point problems, Journal of Fixed Point Theory and Applications (SCIE, Q2, IF: 0.681)

DOI: 10.1007/s11784-016-0323-y

2017

9. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2017), An inertial method for solving split common fixed point problems,  Journal of Fixed Point Theory and Applications  (SCIE, Q2, IF: 0.681)

DOI: 10.1007/s11784-017-0464-7

10. Dang Van Hieu, Duong Viet Thong  (2017),  New extragradient-like algorithms for strongly pseudomonotone variational inequalities, Journal of  Global Optimization (SCI, Q1, IF: 1.73)

DOI: 10.1007/s10898-017-0564-3

11. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu  (2017),  Modified subgradient extragradient algorithms for variational inequality problems and  fixed point problems, Optimization (SCIE, Q2, IF: 0.943)

DOI: 10.1080/02331934.2017.1377199

12. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2017), Weak and strong convergence theorems for variational inequality problems,  Numerical Algorithms  (SCIE, Q1, IF: 1.24)

DOI: 10.1007/s11075-017-0412-z

13. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2017), Modified subgradient extragradient method for inequality variational problems, Numerical Algorithms (SCIE, Q1, IF: 1.24) 

DOI: 10.1007/s11075-017-0452-4

2018

14. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2018), Inertial extragradient algorithms for strongly pseudomonotone variational inequalities, Journal of Computational and Applied Mathematics (SCI, Q1, IF: 1.37)

DOI: 10.1016/j.cam.2018.03.019

15. Dang Van Hieu, Duong Viet Thong (2018), A new projection method for a class of variational inequalities, Applicable Analysis (SCIE, Q2, IF: 0.923)

DOI:10.1080/00036811.2018.1460816

16. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2018), A new approximation method for finding common fixed points of  families of demicontractive operators and applications,  Journal of Fixed Point Theory and Applications (SICE, Q2: IF: 0.681)

DOI: 10.1007/s11784-018-0551-4

17. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2018), Inertial subgradient extragradient algorithms with line-search process for solving variational inequality problems and fixed point problems, Numerical Algorithms (SICE, Q1, IF: 1.24)

DOI:10.1007/s11075-018-0527-x

18. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2018), New extragradient methods for solving variational inequality problems and fixed point problems, Journal of Fixed Point Theory and Applications  (SCIE, Q2, IF:  0.971)

DOI: 10.1007/s11784-018-0610-x

19. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2018), Modified Tseng’s extragradient algorithms for variational inequality problems, Journal of Fixed Point Theory and Applications (SCIE, Q2, IF:  0.971)

DOI: 10.1007/s11784-018-0634-2

20. Aviv Gibali, Duong Viet Thong (2018), Tseng type methods for solving inclusion problems and its applications, Calcolo (SCIE, Q1, IF: 1.603)

DOI: 10.1007/s10092-018-0292-1

21. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2018), Some extragradient-viscosity algorithms  for solving variational inequality problems and fixed point problems, Numerical Algorithms (SICE, Q1, IF: 1.536)

DOI: 10.1007/s11075-018-0626-8

22. Duong Viet Thong, Aviv Gibali (2018), Two strong convergence subgradient extragradient methods for solving variational inequalities in Hilbert spaces, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics  (SICE, Q1, IF: 0.566)

DOI: 10.1007/s13160-018-00341-3

23. Duong Viet Thong, Aviv Gibali (2018), Extragradient methods for solving non-Lipschitzian pseudo-monotone variational inequalities, Journal Fixed Point Theory and Applications (SCIE, Q2, IF:  0.971)

DOI: 10.1007/s11784-018-0656-9

24.  Duong Viet Thong, Nguyen The Vinh and Dang Van Hieu (2018), Accelerated hybrid and shrinking projection methods  for variational inequality problems, Optimization (SCIE, Q2, IF: 1.17)

DOI:10.1080/02331934.2019.1566825

2019

25. Duong Viet ThongPrasit Cholamjiak (2019), A strong convergence of  forward-backward splitting method with a new step size for solving monotone inclusions  Computational and Applied Mathematics 38: 94 (2019)(SCIE, Q3, IF: 0.863) 

https://doi.org/10.1007/s40314-019-0855-z

26. Duong Viet Thong, Nguyen The Vinh, Yeol Je Cho (2019), A strong convergence theorem for Tseng’s extragradient method for solving variational inequality problems,  Optimization Letters (SCIE, Q2, IF: 1.013).

https://doi.org/10.1007/s11590-019-01391-3

27. Duong Viet Thong, Nguyen The Vinh (2019), Inertial methods for fixed point problems and zero point problems of the sum of two monotone mappings, Optimization 68:1037-1072 (2019) (SCIE, Q2, IF: 1.17)

https://doi.org/10.1080/02331934.2019.1573240

28. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu, Strong convergence of extragradient methods with a new step size  for solving variational inequality problems, Computational and Applied Mathematics, 38:136 (2019) (SCIE, Q3, IF: 0.863)

https://doi.org/10.1007/s40314-019-0899-0

29. Duong Viet Thong, Vu Tien Dung, Pham Anh Tuan (2019), Hybrid mann methods for the split variational inclusion problems and fixed point problems,  Journal of Nonlinear and Convex Analysis  Volume: 20   Issue: 4   Pages: 625-645 (SCIE, Q3, IF: 0.56)

30. Duong Viet Thong, Nguyen Anh Triet, Xiao-Huan Li,  Qiao-Li Dong (2019),  Strong convergence of  extragradient methods  for solving bilevel pseudo-monotone variational inequality problems, Numerical Algorithms.  (SICE, Q1, IF: 1.536)

https://doi.org/10.1007/s11075-019-00718-6

31. Duong Viet Thong, Phan Tu Vuong (2019),  Modified Tseng’s Extragradient Methods for Solving Pseudo-Monotone Variational Inequalities,  Optimization 68:2203-2222 (2019) (SCIE, Q2, IF: 1.17)

https://doi.org/10.1080/02331934.2019.1616191

32. Aviv Gibali, Duong Viet Thong, Pham Anh Tuan (2019), Two simple projection-type methods for solving variational inequalities, Analysis and Mathematical Physics (SCIE, Q1, IF: 1.381)

https://doi.org/10.1007/s13324-019-00330-w

33. Duong Viet Thong, Nguyen The Vinh, Yeol Je Cho, Accelerated subgradient extragradient methods for variational inequality problems, Journal of Scientific Computing 80:1438–1462 (2019) (SCIE, Q1, IF: 1.8)

https://doi.org/10.1007/s10915-019-00984-5

34. Duong Viet Thong, Nguyen The Vinh, Yeol Je Cho (2019), New strong convergence theorem of the inertial projection and contraction method for variational inequality problems,  Numerical Algorithms (SCIE, Q1, IF: 2.417)

https://doi.org/10.1007/s11075-019-00755-1

35. Luong Van Long, Duong Viet Thong, Vu Tien Dung, New algorithms for the split variational inclusion problems and application to split feasibility problems, Optimization. 68:2335-2363 (2019) (SCIE, Q2, IF: 1.206)

https://doi.org/10.1080/02331934.2019.1631821

36. Duong Viet Thong, Yekini Shehu, Olaniyi S. Iyiola (2019), Weak and strong convergence theorems for solving pseudo-monotone variational inequalities  with non-Lipschitz mappings,  Numerical Algorithms  (SCIE, Q1, IF: 2.417)

https://doi.org/10.1007/s11075-019-00780-0

37. Prasit Cholamjiak, Duong Viet Thong, Yeol Je Cho (2019), A Novel Inertial Projection and Contraction Method for Solving Pseudomonotone Variational Inequality Problems, Acta Applicandae Mathematicae (SCI, Q2, IF: 1.035)

https://doi.org/10.1007/s10440-019-00297-7

38. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2019), A strong convergence of modified subgradient extragradient method for solving bilevel pseudomonotone variational inequality problems, Optimization (SCIE, Q2, IF: 1.206)

https://doi.org/10.1080/02331934.2019.1686503

39. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2019), Mann-type algorithms for variational inequality problems and fixed point problems, Optimization (SICE, Q2, IF: 1.206)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02331934.2019.1692207

40. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu, Themistocles M. Rassias (2019), Self adaptive inertial subgradient extragradient algorithms for solving pseudomonotone variational inequality problems, Optimization Letters (SCIE, Q1, IF: 1.399)

https://doi.org/10.1007/s11590-019-01511-z

2020

41. Aviv Gibali, Duong Viet Thong (2020), A new low-cost double projection method for solving variational inequalities, Optimization and Engineering (SCIE, Q2, IF: 1.824)

DOI : 10.1007/s11081-020-09490-2

42. Duong Viet Thong, Vu Tien Dung, Yeol Je Cho (2020), A new strong convergence for solving split variational inclusion problems, Numerical Algorithms (SCIE, Q1, IF: 2.417)

DOI: 10.1007/s11075-020-00901-0

43. Duong Viet Thong, Yekini Shehu, Olaniyi S. Iyiola, A new iterative method for solving pseudomonotone variational inequalities with non-Lipschitz operators,  Computational and Applied Mathematics (2020) 39:108 (SCIE, Q3, IF: 1.26)

DOI:10.1007/s40314-020-1136-6

44. Pham Ky Anh, Duong Viet Thong, Vu Tien Dung (2020), Strongly convergent Mann-type inertial algorithm for split variational inclusion problems, Optimization and Engineering (SCIE, Q2, IF: 1.824)

DOI: 10.1007/s11081-020-09501-2

45. Phan Quoc Khanh, Duong Viet Thong, Nguyen The Vinh (2020), Versions of the subgradient extragradient method for pseudomonotone variational inequalities, Acta Applicandae Mathematicae (SCI, Q2, IF: 1.035)

DOI: 10.1007/s10440-020-00335-9

46. Duong Viet Thong, Xiao-Huan Li, Qiao-Li Dong, Yeol Je Cho, Themistocles M. Rassias (2020),  An inertial Popov’s method for solving pseudomonotone variational inequalities, Optimization Letters (SCIE, Q1, IF: 1.399)

DOI: 10.1007/s11590-020-01599-8

47. Duong Viet Thong, Yekini Shehu, Olaniyi S. Iyiola, Hoang Van Thang (2020), New hybrid projection methods for variational inequalities involving pseudomonotone mappings, Optimization and Engineering (SCIE, Q2, IF: 1.824)

DOI: 10.1007/s11081-020-09518-7

48. Aviv Gibali, Duong Viet Thong, Nguyen The Vinh (2020), Three new iterative methods for solving inclusion problems and related problems, Computational and Applied Mathematics (SCIE, Q3, IF: 1.26)

DOI:10.1007/s40314-020-01215-6