Organization of Faculty

Period 2019 – 2014

DEAN

NGUYỄN MẠNH THẾ, PhD

DEPUTY DEAN

NGUYỄN QUANG HUY, PhD

 

Dep. of Fundamental Mathematics Dep. of Mathematical Economics Dep. of Mathematical Finance

Head

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN, PhD

Vice Head

BÙI QUỐC HOÀN, MSc

Head

PHẠM NGỌC HƯNG, PhD

Vice Head

BÙI DƯƠNG HẢI, MSc

Head

HOÀNG ĐỨC MẠNH, PhD

Vice Head

TRẦN CHUNG THỦY, MSc

 

Center of Quantitative Resource Chương trình Định phí Bảo hiểm
và Quản trị rủi ro – ACTUARY
(học bằng Tiếng Anh)
Chương trình Khoa học Dữ liệu
trong Kinh tế và Kinh doanh – DSEB
(học bằng Tiếng Anh)

Director

Vice Director

Trưởng Ban quản lý

PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH

Trưởng Ban quản lý

 

Chi bộ Đảng Đoàn Thanh niên Công đoàn
Bí thư:

ThS. PHẠM ANH TUẤN

Bí thư:

ThS. ĐÀO BÙI KIÊN TRUNG

Chủ tịch

CN. PHAN THỊ MINH

 

Period 2014 - 2019

 

DEAN

NGUYỄN THỊ MINH, Prof.Dr

DEPUTY DEAN

NGUYỄN MẠNH THẾ, PhD

 

Bộ môn TOÁN CƠ BẢN Bộ môn TOÁN KINH TẾ Bộ môn TOÁN TÀI CHÍNH Trung tâm XỬ LÝ DỮ LIỆU
KINH TẾ-XÃ HỘI & DỰ BÁO

Trưởng Bộ môn

TS. TỐNG THÀNH TRUNG

Phó trưởng Bộ môn

ThS. BÙI QUỐC HOÀN

Trưởng Bộ môn

TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

Phó trưởng Bộ môn

ThS. BÙI DƯƠNG HẢI

Trưởng Bộ môn

TS. HOÀNG ĐỨC MẠNH

Phó trưởng Bộ môn

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

Giám đốc

TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

Phó giám đốc

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

 

Chi bộ Đảng Đoàn Thanh niên Công đoàn
Bí thư:

TS. CAO XUÂN HÒA

ThS. PHẠM ANH TUẤN

Bí thư:

ThS. ĐÀO BÙI KIÊN TRUNG

ThS. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Chủ tịch

ThS. LÊ ĐỨC HOÀNG

CN. PHAN THỊ MINH

Nhiệm kỳ 2008 - 2013

 

TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. NGÔ VĂN THỨ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

 

Bộ môn TOÁN CƠ BẢN Bộ môn TOÁN KINH TẾ Bộ môn TOÁN TÀI CHÍNH Trung tâm XỬ LÝ DỮ LIỆU
KINH TẾ-XÃ HỘI & DỰ BÁO

Trưởng Bộ môn

TS. NG. THỊ QUỲNH LAN

Phó trưởng Bộ môn

ThS. ĐẶNG HUY NGÂN

Trưởng Bộ môn

TS. NGUYỄN THỊ MINH

Phó trưởng Bộ môn

ThS. BÙI DƯƠNG HẢI

Trưởng Bộ môn

TS. TRẦN TRỌNG NGUYÊN

Phó trưởng Bộ môn

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

Giám đốc

TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

Phó giám đốc

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

 

Chi bộ Đảng Đoàn Thanh niên Công đoàn
Bí thư:

TS. CAO XUÂN HÒA

Bí thư:

ThS. LÊ ĐỨC HOÀNG

ThS. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Chủ tịch

TS. CAO XUÂN HÒA

 

Nhiệm kỳ 2003 - 2008

 

TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. NGUYỄN QUANG DONG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN

 

Bộ môn TOÁN CƠ BẢN Bộ môn TOÁN KINH TẾ Bộ môn TOÁN TÀI CHÍNH Trung tâm XỬ LÝ DỮ LIỆU
KINH TẾ-XÃ HỘI & DỰ BÁO

Trưởng Bộ môn

ThS. NG. HUY HOÀNG

Phó trưởng Bộ môn

GVC. NGUYỄN VĂN TÝ

Trưởng Bộ môn

PGS.TS. HOÀNG ĐÌNH TUẤN

Phó trưởng Bộ môn

ThS. PHẠM VĂN CHỮNG

Trưởng Bộ môn

.

Phó trưởng Bộ môn

GVC. NGÔ VĂN THỨ

Giám đốc

PGS.TS. NGUYỄN QUANG DONG

 

 

Chi bộ Đảng Đoàn Thanh niên Công đoàn
Bí thư:

GVC. NGUYỄN VĂN TÝ

Bí thư:

ThS. LÊ ĐỨC HOÀNG

Chủ tịch

TS. CAO XUÂN HÒA

 

 

Nhiệm kỳ 1998 - 2003

 

TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN QUANG DONG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN THẾ HỆ (1998 – 2000)

TS. HÀN VIẾT THUẬN (2000 – 2002)

TS. NGUYỄN KHẮC MINH (2002 – 2003)

 

Bộ môn TOÁN CƠ BẢN Bộ môn TOÁN KINH TẾ Bộ môn TIN HỌC KINH TẾ Trung tâm
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KT-XH

Trưởng Bộ môn

GVC. LÊ ĐÌNH THÚY

Phó trưởng Bộ môn

GVC. NGUYỄN VĂN TÝ

Trưởng Bộ môn

GS.TS. VŨ THIẾU

Phó trưởng Bộ môn

TS. HOÀNG ĐÌNH TUẤN

Trưởng Bộ môn

TS. Hàn Viết Thuận

Phó trưởng Bộ môn

TS. TRẦN THỊ SONG MINH

Giám đốc

TS. CAO XUÂN HÒA

 

 

Chi bộ Đảng Đoàn Thanh niên Công đoàn
Bí thư:

GVC. NGUYỄN VĂN TÝ

Bí thư:

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

Chủ tịch

TS. CAO XUÂN HÒA