Khung chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh

Khung chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (theo quyết định 1886/QĐ-ĐHKTQD)

Học bằng Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ: 122

(có thêm 24 tín chỉ tiếng Anh bổ trợ)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỐ
TÍN
CHỈ
BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7
Tổng số tín chỉ 122
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 44
1.1 CÁC HỌC PHẦN CHUNG 20
1 1 Triết học Mác-Lênin
Philosophy Maxism-Leninism
3 3
2 2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Political economics of Maxism-Leninism
2 2
3 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
Socialism Science
2 2
4 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 2
5 5 Lịch sử ĐCSVN
History of the Communist Party of Vietnam
2 2
6 6 Ngoại ngữ
Foreign Language
9 6 3
Giáo dục thể chất
Physical Education
Giáo dục quốc phòng
Military Education
1.2 CÁC HỌC PHẦN CỦA TRƯỜNG 12
7 1 Đại số
Algebra
3 3
8 2 Pháp luật đại cương
Fundamentals of Laws
3 3
9 3 Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
3 3
10 4 Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
3 3
1.3 CÁC HỌC PHẦN CỦA NGÀNH 12
11 1 Lý thuyết xác suất
Probability Theory
3 3
12 2 Kinh tế lượng
Econometrics
3 3
13 3 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
3 3
14 4 Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 3
2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP    78
2. 1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 12
15 1 Giải tích 1
Calculus 1
3 3
16 2 Lập trình căn bản
Basic Programming
3 3
17 3 Thống kê toán
Mathematical Statistics
3 3
18 4 Các kỹ thuật giải tích nâng cao
Techniques in Advanced Calculus
3 3
2.2 KIẾN THỨC NGÀNH 41
2.2.1 Các học phần bắt buộc 26
19 1 Tối ưu hóa
Optimization
3 3
20 2 Học máy 1
Machine Learning 1
3 3
21 3 Phân tích chuỗi thời gian
Time Series Analysis
3 3
22 4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Database Management Systems
3 3
23 5 Lập trình cho khoa học dữ liệu
Programming for Data science
3 3
24 6 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Data Structure and Algorithms
3 3
25 7 Học máy 2
Machine Learning 2
3 3
26 8 Chuẩn bị dữ liệu và Visualization
Data Preparation and Visualization
3 3
27 9 Đề án
Essay on Data Science
2 2
2.2.2 Các học phần tự chọn
(SV tự chọn 5 học phần trong tổ hợp sau)
15 3 3 3 3 3
28-32 1 Quản trị kinh doanh 1
Business Management 1
3
2 Marketing căn bản
Principles in Marketing
3
3 Thương mại điện tử căn bản
Introduction to Electronic Commerce
3
4 Phân tích hành vi khách hàng
Customer Behavior Analytics
3
5 Phân tích kinh doanh
Business Analytics
3
6 Ngân hàng thương mại
Commercial Banking
3
7 Tài chính quốc tế
International Finance
3
8 Kinh tế bảo hiểm
Insurance Economics
3
2.3 KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU(SV chọn 5 học phần trong tổ hợp sau) 15 6 9
33-37 1 Phân tích chuỗi cung ứng
Supply chain analytics
3
2 Phân tích rủi ro
Risk analytics
3
3 Phân tích sai phạm
Fraud detection
3
4 Marketing theo định hướng dữ liệu
Data-driven Marketing
3
5 Phân tích mạng truyền thông xã hội
Social Media Network Analysis
3
6 Phân tích nguồn nhân lực
Human resource analytics
3
7 Phân tích quá trình kinh doanh
Business processes analytics
3
8 Blockchain và các công nghệ sổ cái phân tán
Blockchain and Distributed Ledger Technologies
3
38 Chuyên đề thực tập
Internship Program
10
Tổng số tín chỉ bố trí cho các học kỳ 12 12 18 18 19 19 14

 

 

Kiến thức giáo dục đại cương - khoa khác giảng

Các học phần Chính trị - Triết học

Gồm các học phần:

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Các học phần Thể dục - Quốc phòng

Gồm các học phần

 • Giáo dục thể chất 1, 2, 3, 4
 • Giáo dục Quốc phòng

 

Kiến thức giáo dục đại cương - Khoa Toán kinh tế giảng

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

Kiến thức cơ sở ngành

Accordion Panel

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản
2 Mô tả số liệu bằng bảng và đồ thị
3 Thống kê mô tả
4 Mẫu ngẫu nhiên – Quy luật phân phối mẫu
5 Ước lượng điểm cho tham số
6 Khoảng tin cậy cho tham số
7 Kiểm định giả thuyết một tham số
8 Kiểm định giả thuyết với hai mẫu
9 Kiểm định phi tham số

Tài liệu:

 

 

 

Kiến thức ngành - bắt buộc

[/accordion title="Kiến thức ngành - tự chọn"] [/accordion-item]
(3) Ngân hàng thương mại - Commercial Banking

[/accordion title="Kiến thức chuyên sâu "]

(SV chọn 5 học phần)

[/accordion]

 

Đề án - Chuyên đề thực tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “DSEB – Chuẩn đầu ra

 1. Linh says:

  Gửi Khoa Toán Kinh tế,
  Em muốn hỏi là chương trình đào tạo KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH
  (DATA SCIENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS) học bằng tiếng Anh là chương trình đào tạo chính quy hay là chương trình riêng như POHE và EBBA?
  Và mức học phí thì được áp dụng như thế nào? Nếu có thể hãy cho em biết mức học phí chi tiết cho 4 năm đào tạo ạ.
  Em xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *