Nguyễn Thị Cẩm Vân

Họ tên
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
ncvantkt@neu.edu.vn; camvanktqd@gmail.com

Quá trình đào tạo:

 • 2002: Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2004: Thạc sỹ Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 2015: Tiến sỹ Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2003 đến nay: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Thay đổi cơ cấu và tăng trưởng kinh tế
 • Năng suất lao động
 • Toàn cầu hóa

Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố:

 1. Mô hình kinh tế Việt Nam trong thời kỳ 1986 – 2008: đánh giá và khuyến nghị. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: Thực trạng và lựa chọn cho giai đoạn 2011 – 2020.  tháng 6/2010, Đồng tác giả.
 2. Phân tích nguồn tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007 từ phía cầu: tiếp cận vào – ra. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 8/2012. Đồng tác giả.
 3. Ứng dụng phân tích đầu vào – đầu ra để đo lường thay đổi cơ cấu ngành và nền kinh tế Việt Nam thời kỳ 1989 – 2007. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế – xã hội, tháng 5/2013. Tác giả.
 4. Đóng góp của chuyển dịch lao động vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1995 – 2011. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 6/2013. Đồng tác giả.
 5. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1989 – 2011. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và thách thức, tháng 10/2014. Tác giả.
 6. Tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam: một phân tích dựa trên SSA. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập, tháng 1/2015. Đồng tác giả.
 7. Chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập, tháng 1/2015. Tác giả.
 8. Tăng trưởng nông nghiệp và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, tháng 11/2015. Tác giả.
 9. Một số khuyến nghị nhằm nắm bắt cơ hội từ việc thực thi các cam kết TPP ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2015, cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới, tháng 1/2016. Tác giả.
 10. Khủng hoảng kinh tế thế giới và sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 9/2016. Đồng tác giả.
 11. Nguồn tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 1996 – 2016. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của nhà nước kiến tạo trong hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh, tháng 3/2017. Đồng tác giả.
 12. Impact of globalization on economic growth in Vietnam: an empirical analysis. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Emerging issues in economics and business in the context of international integration, tháng 12/2017. Đồng tác giả.
 13. The impact of economic globalization on the human development in Vietnam: error correction model analysis. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: The second Vietnam international applied mathematics conference, tháng 12/2017. Đồng tác giả.
 14. Vai trò của các khu vực kinh tế đối với tăng năng suất lao động ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 2018: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tháng 3/2018. Tác giả.
 15. Impact of globalization on economic growth in Vietnam: an empirical analysis. Journal of Economics and Development, Vol. 20, No.1, April 2018, pp. 32-47. Đồng tác giả.
 16. Tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển của khu vực dịch vụ ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 256(II),19-29, tháng 10/2018. Đồng tác giả
 17. Impact of Globalization on Industrial Development in Vietnam: Evidence from Time Series Analysis. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế: Comntemporary Issues in Economics, Management and Business (1st CIEMB), tháng 11/2018. Tác giả (Best paper award).
 18. Impact of Globalization on Industrial Development in Vietnam: Evidence from Time Series Analysis. Journal of Economics and Development, Vol. 21, Special Issue, January 2019, pp. 5-21. Tác giả.

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố:

 1. “Sốc” và tác động của chính sách đến nền kinh tế. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010. Tham gia.
 2. Hướng dẫn giảng dạy và học tập môn Toán cho các nhà kinh tế 1. NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2017. Tham gia.
 3. Năng suất lao động Việt Nam: Tiềm năng và thách thức hội nhập. NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2017. Tham gia.

Các đề tài đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1989 – 2011. Mã số: T.2012.17. Chủ trì.
 2. Báo cáo năng suất lao động Việt Nam: tiềm năng và thách thức hội nhậpMã số: KTQD2016.03TĐ. Tham gia.