Phùng Minh Đức

Họ tên
Phùng Minh Đức
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
phungduc@neu.edu.vn; phungminhduc79@gmail.com

Quá trình đào tạo:

 • 2001:    Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà nội
 • 2004:    Thạc sỹ Toán học (chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân), Đại học Sư phạm Hà nội
 • 2019:    Tiến sỹ, chuyên ngành Kinh tế học (Toán Kinh tế), Đại học Kinh tế quốc dân.

Quá trình công tác:

 • 2006 – nay:    Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Phân tích định lượng trong KT-XH
 • Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • Các vấn đề phân tích hiệu quả

Các môn giảng dạy bậc Đại học:

 • Toán cho các nhà Kinh tế 1
 • Toán cho các nhà Kinh tế 2.

Giáo trình, sách đã xuất bản:

 • 2007:  Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp 2, NXB Thống kê, Thành viên.
 • 2017:  Hướng dẫn giảng dạy và học tập môn Toán cho các nhà kinh tế 1, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Thành viên.
 • 2020:  Vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam (sách chuyên khảo), NXB Lao động, Chủ biên.

Các bài báo khoa học đã công bố:

 • 2020: Tác động của đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản đến chất lượng cuộc sống của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 273, tháng 3/2020, tr. 11-21 (Đồng tác giả).
 • 2019:  Bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản cho  người dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 32, tháng 12/2019, tr. 54-57 (Đồng tác giả).
 • 2019: Vai trò của công nghiệp và dịch vụ trong thu hút lao động nông nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Ứng dụng Toán học, số 17 (II), tháng 12/2019, tr. 79-91 (Tác giả).
 • 2018:  Vai trò của công nghiệp và dịch vụ trong thúc đẩy năng suất lao động nông nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 256 (II), tháng 10/2018 (Tác giả).
 • 2016:  Tác động của công nghiệp-dịch vụ lên năng suất lao động của ngành nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số đặc biệt, tháng 09/2016, tr. 29-37 (Đồng tác giả).
 • 2016:  Vai trò của công nghiệp-dịch vụ trong hiệu quả hoạt động nông nghiệp của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 224, tháng 02/2016, tr. 23-30 (Đồng tác giả).
 • 2013:  Demographics and Saving Behavior of Households in Rural Areas of Vietnam: An Empirical Analysis, Jounal of Economics & Development, Vol. 15, No. 2, August 2013 (Đồng tác giả).

Các bài tham luận hội thảo đã công bố:

 • 2020: The impact of land use rights policies on agricultural production in Vietnam, Proceedings of International Conference on Climate Change and Sustainability Management in Vietnam and Taiwan, October 28, 2020 – Hanoi, Vietnam, pp. 188-194 (Co-authors).
 • 2019:  Phân tích cơ cấu đầu tư và một số nhân tố tác động đến khả năng phục hồi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về ”Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”, Học viện tài chính, tháng 12/2019, tập 2, tr. 115-122 (Đồng tác giả).
 • 2019:  Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm,  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019: Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng”, Đại học Kinh tế quốc dân, tháng 3/2019 (Đồng tác giả).
 • 2018:  Vai trò của khối doanh nghiệp chế biến thực phẩm đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về “Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 2018: Tháo gỡ rào cản phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam”, Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 3/2018 (Tác giả).
 • 2017:  The role of industrial development in labor structure change and agricultural labor productivity in Vietnam, reported at The second Vietnam International Applied Mathematics Conference, 12/2017 (Co-authors).
 • 2017:  Ảnh hưởng của phát triển công nghiệp-dịch vụ lên lợi nhuận của ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, tháng 04/2017, Tập 2, Tr. 855-866 (Tác giả).
 • 2016:  Vai trò của công nghiệp chế biến và dịch vụ tiêu thụ nông sản đối với hiệu quả hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Ứng dụng Toán học, Hội Ứng dụng Toán học, NXB Thông tin và truyền thông, tháng 12/2016, Tr. 13-20 (Đồng tác giả).
 • 2013:  Các mô hình cảnh báo vỡ nợ Doanh nghiệp, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và Ứng dụng Toán học trong Kinh tế-xã hội”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, tháng 5/2013, Tr. 243-250 (Đồng tác giả).

 

Đề tài  nghiên cứu khoa học:

 • Đề tài cấp Quốc gia, mã số CTDT.19.17/16-20: Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ Đổi mới, 2017-2020 (Thành viên, đã nghiệm thu)
 • Đề tài cấp trường, mã số KTQD/E2020.17: Assessing the impact of the Rice Land Protection and Development Policy on agricultural production efficiency in Vietnam , 2020-2021 (Chủ trì; Đang thực hiện).
 • Đề tài cấp trường, mã số KTQD/V2018.57: Các mô hình tham số và phi tham số trong phân tích hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt nam, 2018-2019 (Chủ trì; Đã nghiệm thu).
 • Đề tài cấp trường, mã số: KTQD/V2016.20: Áp dụng mô hình số liệu mảng để phân tích tác động của công nghiệp-dịch vụ đến lợi nhuận ngành trồng trọt ở Việt nam, 2016-2017 (Chủ trì; Đã nghiệm thu).
 • Đề tài cấp Bộ, mã số B2016-KHA -11: Vấn đề thông tin không cân xứng trên thị trường thực phẩm sạch Việt nam, 2016-2018, (Thành viên; Đã nghiệm thu).