Thông báo với sinh viên làm Chuyên đề Thực tập K59 đợt 2

Sau cuộc họp Lãnh đạo Khoa ngày 14 tháng 1, Khoa có một số yêu cầu sau đây với các sinh viên làm Chuyên đề Thực tập K59 đợt 2:

Theo quy định của Trường:

 • Thời điểm kết thúc đợt Thực tập Tổng hợp là 24/1/2021.
 • Khi kết thúc Thực tập Tổng hợp, sinh viên phải đăng ký tên đề tài, và có đề cương sơ bộ.
 • Điểm thực tập Tổng hợp chiếm 30% sẽ có đánh giá trên kết quả thực tập tổng hợp và yêu cầu của giảng viên hướng dẫn

Vì vậy, Khoa yêu cầu tất cả các sinh viên làm Thực tập đợt này thực hiện việc sau:

 1. Đăng ký vào mẫu sau các thông tin cơ bản: FORM ĐĂNG KÝ
 2. Nộp Đề cương sơ bộ dự kiến vào folder sau: TẠI ĐÂY
 3. Tiêu đề của Đề cương sơ bộ: Mã sinh viên_Họ tên_Đề cương
 4. Thời hạn cuối: 17h00 Thứ Tư 27 tháng 1/2021
 5. Sinh viên thực hiện muộn sẽ trừ vào điểm theo khung điểm của Nhà trường

Đề cương sơ bộ dự kiến gồm các đề xuất về:

 • Tên đề tài
 • Mục đích nghiên cứu
 • Các mục tiêu nghiên cứu / Câu hỏi nghiên cứu
 • Đối tượng nghên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Dữ liệu
 • Tiêu đề các chương
 • Các nội dung chi tiết hơn (nếu có)