Thông tin lớp DSEB K61

LỚP DSEB K61 (2019 – 2023) học bằng Tiếng Anh

Data Science in Economics and Business – Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh

Cố vấn học tập:

  • Cô Nguyễn Thị Thảo: thaonguyen@neu.edu.vn
  • Cô Nguyễn Thị Thùy Trang: thuytrang@neu.edu.vn

Online Folder: Nơi giữ tất cả các tài liệu, ảnh của lớp. Chỉ cán bộ lớp được upload: TẠI ĐÂY.

 

HỌC PHẦN
(Subject)
TC Lớp, Thứ, Tiết, Giảng đường, Giảng viên Ghi chú
Semester 1 (HK 1, 2019-2020) Tháng 9 – 12 / 2019
Cán bộ lớp LT: Nguyễn Như Quỳnh
LP: Đào Thu Phương
BT: Hà Minh Đức
T.Anh: Nghe
English: Listening
2 Lớp 1: T5 (3-4) A2-204
Lớp 2: T5 (1-2) A2-204
T.Anh: Nói
English: Speaking
2 Lớp 1: T4 (3-4) A2-1007
Lớp 2: T5 (5-6) A2-206
T.Anh: Đọc
English: Reading
3 Lớp 1: T4 (5-7) A2-209
Lớp 2: T4 (2-4) A2-1009
T.Anh: Viết
English: Writing
3 Lớp 1: T2 (5-7) A2-1005
Lớp 2: T3 (5-7) A2-1009
T.Anh: Ngữ âm
English: Pronunciation
2 Lớp 1: T4 (1-2) A2-1007
Lớp 2: T2 (3-4) A2-206
T.Anh: Thực hành 1
Intergrated Skills 1
3 Lớp 1: T3 (2-4) A2-1007
Lớp 2: T2 (5-7) A2-1002
T.Anh: Thực hành 2
Intergrated Skills 2
3 Lớp 1: T2 (5-7) A2-209
Lớp 2: T4 (5-7) A2-211
Đại số 1
(Algebra 1)
3 T5 (5-7) A2-1005: Thầy Đoàn Trọng Tuyến
Syllabus
Giải tích 1
(Calculus 1)
3 T6 (2-4) A2-403: Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân
Tutor: Thầy Phùng Minh Đức
Syllabus
Tutor Đại số + Giải tích Lớp 1: T2 (3-4) A2-1007
Lớp 2: T3 (3-4) A2-1002
 
Semester 2 (HK 2, 2019-2020) Tháng 2 – 6 / 2020  
T.Anh: Nghe 3  
T.Anh: Nói 3  
T.Anh: Đọc 3  
T.Anh: Viết 3  
T.Anh: Thực hành 4  
Giải tích 2
(Calculus 2)
3  
Luật đại cương
(Fundamental Law)
2  
Lý thuyết xác suất
(Probability)
3  
Semester 3 (HK 1, 2020-2021) Tháng 9 – 12 / 2020  
Cán bộ lớp LT
LP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semester 4 (HK 2, 2019-2020)    
     

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *