Cao học khóa 19

Danh sách học viên Cao học khóa 19

 

TT Họ tên Liên lạc    
1 Hoàng Anh Đức 0943695966
haduc@gso.gov.vn
   
2 Nguyễn Thị Liên 0914405609
lientkt23@gmail.com
   
3 Nguyễn Thị Hương 01659997999
huongnt3@tpb.com.vn
   
4 Lê Thị Minh Phương 0979220786
lmphuong061086@gmail.com
   
5 Nguyễn Thị Thu Trang 0983808287
trangnguyen.tkt@gmail.com
   
6 Nguyễn Quang Hà 0972    
7 Nguyễn Thanh Minh      
8 Đinh Thị Vân 0976824450
vandinhyen@gmail.com
   

Danh mục Luận văn
 

TT Họ tên Hướng dẫn Luận văn  
1 Hoàng Anh Đức Nguyễn Thị Minh Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và cung tiền ở Việt Nam giai đoạn 2000-2011  
2 Nguyễn Thị Liên Ngô Văn Thứ Ứng dụng mô hình Fanma French với yếu tố ngành phân tích lợi suất chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam  
3 Nguyễn Thị Hương Trần Trọng Nguyên Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng pháp nhân của NHTMCP Tiên Phong  
4 Lê Thị Minh Phương Nguyễn Quang Dong Đánh giá giao dịch quyền chọn tài sản phái sinh kiểu Âu tại NHTMCP Hàng hải Việt Nam  
5 Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Minh Đánh giá tác động của các yếu tố đến sản lượng lúa gạo Việt Nam bằng mô hình số liệu mảng  
6 Nguyễn Quang Hà Ngô Văn Thứ Ảnh hưởng lan tỏa của FDI công nghiệp tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2010  
7 Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Khắc Minh    
8 Đinh Thị Vân Nguyễn Cao Văn Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố giới và dân tộc tới sự khác biệt của tiền lương, thu nhập  

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *