Kết thúc lớp đào tạo ngắn hạn Module 3

Sau ba tuần học, lớp đào tạo ngắn hạn Module 3 về Kinh tế lượng phân tích chuỗi thời gian đã hoàn thành và nhận chứng chỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *