Phân công Chuyên đề thực tập K60 – Đợt 2 (Từ 26.12.2021 đến 24.4.2022)

Toán Kinh tế – K60

STT MSV Họ và tên đệm Tên  GVHD Ghi chú
1 11182470 Phạm Đức Kiên TS Nguyễn Quang Huy
2 11182154 Trần Thị Uyên Hương TS Nguyễn Mạnh Thế
3 11181595 Nguyễn Hồng Hạnh TS Nguyễn Mạnh Thế
4 11181005 Nguyễn Trung Đức ThS Nguyễn Thị Thu Trang
5 11180659 Phạm Thị Ngọc Bích ThS Nguyễn Thị Thu Trang
6 11183135 Lê Phú Lương ThS Nguyễn Thị Thu Trang
7 11183682 Nguyễn Thị Hải Ngọc ThS Hoàng Bích Phương
8 11182487 Phạm Thanh Lam ThS Hoàng Bích Phương
9 11185438 Trần Thanh Tùng ThS Hoàng Bích Phương
10 11181727 Bùi Xuân Hiếu ThS Lê Đức Hoàng
11 11183182 Trần Thị Hương Ly ThS Vũ Thị Bích Ngọc
12 11180795 Phạm Nguyễn Khánh Chi ThS Vũ Thị Bích Ngọc
13 11182157 Trịnh Mai Hương ThS Vũ Thị Bích Ngọc
14 11184676 Lê Phú Thịnh ThS Nguyễn Hải Dương
15 11181654 Đoàn Thị Hiền ThS Lê Đức Hoàng
16 11181685 Nguyễn Thu Hiền TS Phạm Ngọc Hưng
17 11181831 Nguyễn Thị Hoa TS Phạm Ngọc Hưng
18 11185059 Hoàng Thị Trang TS Phạm Ngọc Hưng
19 11182501 Nguyễn Hoàng Lâm ThS Nguyễn Hải Dương
20 11170869 Đào Trọng Đức ThS Vũ Thị Bích Ngọc K59
21 11172670 Nguyễn Quang Linh ThS Nguyễn Thị Thu Trang K59