[TKT] Giảng kỳ Xuân (12.2021 – 4.2022)

Lịch giảng các lớp – Đợt 1 – Từ 20.12.2021

TT Lớp học phần Chương trình Thứ (tiết) GĐ GV giảng
1 KTL1(221)_01 Actuary 62 Bùi Dương Hải
2 TUH1(221)_01 Actuary 62 Nguyễn Thị Thảo
3 TKNCh(221)_01 Actuary 61 Nguyễn Mạnh Thế
4 KTL 1(221)_01 DSEB Nguyễn Mạnh Thế
5 Học máy 2(221)_01 DSEB Nguyễn Thanh Tuấn
6 Phân tích chuỗi thời gian(221)_01 DSEB Nguyễn Thị Minh
7 Ngôn ngữ R(221)_01 Cng TC (BFT) 61 Nguyễn Quang Huy
8 Ngôn ngữ R(221)_02 Cng TC (BFT) 62 Nguyễn Quang Huy
9 TKUD trong TC(221)_01 Cng TC (BFT) 62 Nguyễn Mạnh Thế
10 DL lớn TC(221)_01 Cng TC (BFT) 61 ?????
11 KTL 1(221)_01 Bất động sản 62A T7 (5-6) C-103 Nguyễn Hải Dương
12 KTL 1(221)_02 Bất động sản 62B T2 (1-2) C-103 Phạm Thị Hương Huyền
13 LTMHTKT 1(221)_01 Toán kinh tế 62 T4 (7-8) C-307 Hoàng Bích Phương
14 XSTK(221)_01 T7 (3-4) B-303 Lê Đức Hoàng
15 XSTK(221)_02 T3 (5-6) C-201 Phạm Ngọc Hưng
16 TK toan(221)_01 T5 (7-8) B-308 Mai Cẩm Tú
17 TUH2(221)_01 T2 (3-4) B-308 Nguyễn Thị Thảo
18 Chuoi TG(221)_01 Toán kinh tế 61 T4 (3-4) B-206 Bùi Dương Hải
19 KTL I(221)_01 Toán kinh tế 62 T3 (7-8) C-307 Nguyễn Quang Dong
20 KHDL trong KTKD(221)_01 Toán kinh tế 61 T7 (3-4) B-206 Nguyễn Quang Huy
21 Mô hình I/O(221)_01 Toán kinh tế 62 T6 (3-4) B-205 Vũ Thị Bích Ngọc
22 MHTKT(221)_02 KT Tai nguyen 61B T3 (3-4) B-305 Hoàng Bích Phương
23 MHTKT(221)_04 Thống kê KT 62A T7 (5-6) C-307 Hoàng Bích Phương
24 MHTKT(221)_05 Thống kê KT 62B T5 (3-4) B-102 Hoàng Bích Phương
25 TUH(221)_01 Toán kinh tế 62 T5 (7-8) C-308 Nguyễn Thị Thảo