V/v sử dụng Turnitin cho Chuyên đề thực tập

 

Phòng Quản lý Đào tạo có thông báo về việc sử dụng Turnitin trong Đảo bảo chất lượng Chuyên đề thực tập:

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

 

Các thầy cô thực hiện theo các bước:

4. Kiểm tra mức độ sao chép

Sinh viên thực tập thực hiên: